Ouderraad
de Ouderraad

de Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad (OR) denkt mee en werkt samen met het onderwijsteam vanuit het oogpunt van de ouders en kinderen, om te komen tot een optimaal functionerende schoolorganisatie.
De OR is enerzijds praktisch bezig met ondersteuning van het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten, onder meer rond de feestdagen en bijzondere gelegenheden.
Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, het juffenfeest en het afscheid van groep 8. Maar ook meer dagelijkse activiteiten zoals het coördineren van de luizenmoeders en het coördineren van de brigadiers.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de directie, de medezeggenschapsraad (MR) en voor de ouders van de school. De OR denkt mee met de directie over proces, inhoud en het te volgen beleid van school. Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies. De OR geeft feedback aan de MR over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De OR streeft ernaar laagdrempelig bereikbaar te zijn voor inbreng van aandachtspunten door ouders.

De OR beheert de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de activiteiten die voor uw kinderen georganiseerd worden. De bijdrage is vastgesteld op 20 euro per schooljaar per kind. U ontvangt ieder schooljaar een verzoek om deze ouderbijdrage te betalen. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester, en een aantal enthousiaste leden. Leden van de OR hebben de keuze om óf praktische zaken te regelen óf om deel te nemen in de klankbordfunctie óf om op beide vlakken actief te zijn. Leden moeten bereid zijn tijd, kennis en talenten in de OR te steken, lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

De OR vergadert gemiddeld eens per 8 weken. Tijdens deze vergaderingen komen onder andere de te organiseren activiteiten aan bod en worden de punten besproken die naar voor zijn gekomen binnen de klankbordfunctie.
De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe niet openbaar Iedereen die geïnteresseerd is kan bij de voorzitter aangeven. De notulen zijn ter inzage op de website van de school.
Met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een prettig schoolklimaat, kunt u altijd terecht bij één van de OR-leden, of mail uw suggesties naar onderstaand emailadres.

Ook als u interesse heeft om lid te worden of meer informatie wilt kunt u bij een van ons terecht.


Mailadres: or.driesprong@hetgroenelint.nl

Statuten OR: klik hier

Huidige samenstelling Ouderraad:

Rianne van Beckhoven (Voorzitter)
Esther Cornelis  (Penningmeester)
Mariëlle Paans (Secretaris)
Colette van Praat (OR lid)
Yvonne Jansen (OR lid)
Ilse Donkers (OR lid)
Ellen Dierckx (OR lid
Terug