onderzoek continurooster

onderzoek continurooster

 

Procedure:
- De enquête is samengesteld door de MR en directie.
- Voor een representatieve uitslag stellen we als minimale doel om 70% respons te krijgen.
- Per gezin is maximaal 1 antwoord mogelijk.
- mensen vullen ter verificatie hun postcode en huisnummer in.
- Postcode en huisnummer worden anoniem gechecked door leden van de MR met de postcode en huisnummer gegevens die bekend zijn uit Parnassys.
- Postcode en huinummer worden na de check niet meegenomen in de uitslag (antwoorden zijn dus anoniem)
- Als er postcodes en huisnummers dubbel zijn gebruikt en/of er een postcode en huisnummer wordt opgegeven die niet matcht met de gegevens zoals ze in Parnassys bekend zijn, dan is de uitlsag van de enquête ongeldig en wordt dus niet meegenomen in de eindresultaten.
- De enquête start op vrijdag 02-10-20 en eindigt op donderdag 08-10-20 om 17:00.
- ouders en team ontvangen een uitnodiging voor een enquête.

Resultaten
- De uitslag van de enquête is raadgevend.
- De MR zal in samenspraak met de directie de uitslag analyseren en interpreteren. Op basis van deze analyse wordt een afweging gemaakt of er voldoende aanknopingspunten zijn en/of draagvlak is om over te gaan tot één voorstel van een continurooster.
- Is er onvoldoende draagvlak en/of zijn er te weinig aanknopingspunten dan zal het onderzoek worden stopgezet met een motivatie richting leerkrachten en ouders hoe de MR tot dit besluit is gekomen en hoe we nu verder gaan.
- De PMR (personele geleding van de MR) neemt, namens de school een besluit
- De OMR (ouder geleding van de MR) geeft, namens de ouders advies

Enquête
- De enquête is opgebouwd uit 2 delen (2 perspectieven).
- Perspectief 1 is die van de leerling (ingevuld door de ouder)
- Perspectief 2 is die van de ouder (ingevuld door de ouder)
- 2 perspectieven zorgen er voor dat er ruimte is voor de inbreng(zienswijze) van uw kind (eventueel in samenspraak met uw kind) en die van u.
- In sommige gevallen is de vraagstelling en eventueel het antwoord gelijk, echter kunnen antwoorden afwijkend zijn vanuit het perspectief van de leerling en die van de ouder. Wij vinden het belangrijk om hiervoor ruimte te hebben in de vragenlijst.
- Mocht u twijfelen bij een vraag omdat u het voor meerdere kinderen uit het gezin invult, kies dan voor het antwoord wat het zwaarst weegt.

Ongeacht de uitslag van het onderzoek zal er na de herfstvakantie niet direct iets veranderen. De transitie naar welk model dan ook vraagt tijd voor de ouders om e.e.a. te organiseren en af te stemmen in het gezin en/of op het werk. Daarnaast hebben wij ook te maken met onze kindpartners (denk aan de BSO) die aanpassingen moeten doen in hun dienstverlening m.b.t. interne organisatie en afspraken met ouders.

 

 

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl