Medezeggenschapsraad
de M.R.

de M.R.

Iedere dag worden door het bestuur van De Driesprong beslissingen genomen die betrekking hebben op uw kind(eren). Om ouders de mogelijkheid te geven hierin mee te denken, bestaat er een medezeggenschapsraad (MR). In de MR is een aantal ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij denken mee over de inhoud en organisatie van de school.

De MR kan alle zaken bespreken en advies uitbrengen die de school betreffen. De directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, soms ook instemming nodig van de MR. Daarnaast overlegt de MR regelmatig met de Ouderraad (OR).

De afgelopen periode heeft de MR zich bezig gehouden met o.a. :

passend onderwijs, het overblijftarief, de jaarlijkse begroting, studiedagen, vakantierooster, nieuwbouw school en veiligheid in en rond de school.

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en vergadert ongeveer 7 keer per jaar van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur, om al deze onderwerpen grondig te behandelen. U kunt altijd al toehoorder deze vergaderingen bijwonen.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden.

Vanuit de medewerkers van De Driesprong zijn vertegenwoordigd:

  • Lobna Bouazza (secretaris) groep 4
  • Carla Snijders (GMR) groep 5
  • Dionne van Waarden groep 6
  • Michelle Wouters groep 5/6

De ouders worden vertegenwoordigd door:

  • Claudia de Jong
  • Saskia Koks (GMR)
  • Manon van Gils
  • Allart Nugteren (voorzitter)

De MR kan goed functioneren dankzij betrokken en enthousiaste ouders.

 

Wilt u vooraf meer over de MR weten, kijk dan eens op:

meer info MR

 

 

 

Terug