Onderwijs in groep 1/2

Onderwijs in groep 1/2

Basis voor het werken in de kleutergroepen (groep 1/2)  

Het eerste waar aandacht voor is wanneer een kind op de Driesprong komt, is dat een kind zich er prettig en veilig voelt. Wij zijn van mening dat een kind zich beter ontwikkelt, wanneer het zich veilig en op zijn gemak voelt en met plezier naar school gaat. Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben zijn voorwaarden om tot een optimale ontwikkeling te komen.   

 In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden en stimuleren van de kinderen in hun ontwikkeling. Als we kijken naar hoe de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt, kunnen we al veel zien door het spel van het kind te observeren. Spelen is één van de belangrijkste manieren om tot ontwikkeling te komen en dus ook te leren. Kunnen en willen spelen is voorwaarde voor alle ontwikkeling. Op school is de leerkracht ervoor om de kinderen verder te helpen en te leren spelen. Dit vereist een goede organisatie van de inrichting van het lokaal, van de diverse werkvormen, van de rol van de leerkracht, van een leerlingvolgsysteem.  

Een dag in een kleutergroep  

De dag begint in de kring waarin we op een voorspelbare en aangename manier voor de kleuters aan de hand van dagritme kaarten inzichtelijk maken welke activiteiten we die dag gaan doen. Per activiteit is er een afbeelding en zo wordt de volgorde van dagactiviteiten zichtbaar. De kinderen gaan afhankelijk van het programma in de kring, spelen, werken, buiten spelen of naar het speellokaal.  Halverwege de ochtend wordt gezamenlijk fruit gegeten en gedronken.

De kleuters spelen en werken samen, in kleine groepjes of individueel met beeldende materialen, met ontwikkelingsmaterialen en in de spelhoeken. Daarnaast komen zij regelmatig bij elkaar in de ‘grote kring’ of ‘kleine kring’, waarin een aantal activiteiten specifiek op hun ontwikkelingsniveau aan de orde komen. Tevens is er iedere dag bewegingsonderwijs in de vorm van buitenspel of een beweging les in de kleuterspeelzaal of gymzaal. Tweemaal per week krijgen de kleuters gym van een vakdocent. 

Tijdens de spelend-ontdekkend-leren-tijd (SOL-tijd) worden activiteiten uitgekozen met behulp van het digikeuzebord. Dit is een digitale omgeving waarin de leerkracht de bij het thema behorende hoeken en activiteiten klaarzet. Kinderen kunnen via dit bord kiezen voor één van deze activiteiten door hun naamkaartje onder het betreffende onderdeel te plaatsen. Kinderen leren op deze manier snel en zelfstandig om via dit bord hun keuze te maken voor de diverse activiteiten. Het kan ook zo zijn dat de leerkracht bepaalt wat het kind gaat doen. Tijdens een SOL-tijd is de leerkracht de kinderen veelvuldig aan het observeren, begeleiden en aan het stimuleren, bijvoorbeeld door mee te spelen met het spel van de kleuters en spelideeën aan te dragen.  

Thematisch werken 

Activiteiten moeten voor de kinderen zinvol zijn en betekenis hebben; de kinderen moeten zich betrokken voelen bij het aanbod. In de praktijk betekent dit dat in de kleutergroepen met betekenisvolle thema's wordt gewerkt, die ongeveer 6 tot 8 weken duren. Deze thema’s worden ontworpen op basis van de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters en de interesses van de kleuters. 

De ontwikkeling van de volgende gebieden komt aan de orde in een thema: spel, sociaal-emotioneel, taak en werkhouding, taal, rekenen, creativiteit, muzikaliteit, motoriek en onderzoekend en ontwerpend leren.

Gekoppeld aan een thema, wordt nagegaan of we buiten de school een betekenisvolle activiteit kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt, de dierenarts of de boerderij. Tevens bekijken we de mogelijkheden om een ‘externe deskundige’ de school in te halen. Hierbij kunt u, afhankelijk van het thema, denken aan een imker, een piloot, een muzikant, een opa, een kapster etc. Zo vergroten wij de verbinding tussen ons onderwijs en de buitenschoolse werkelijkheid.

Inrichting van het lokaal  

Kleuters leren vooral spelenderwijs. Voorwaarde is dat de kleuterlokalen en de kleuterhalletjes dusdanig zijn ingericht met meubilair, spelhoeken en materialen dat de kleuters worden gestimuleerd om zelf te ontdekken en te experimenteren. Tevens is de inrichting van het lokaal van groot belang voor het leren zelfstandig te werken. Zelfstandig werken komt tegemoet aan het competent en autonoom zijn van de zich ontwikkelende kleuter.  

Rol van de leerkracht  

De leerkracht zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en voor een uitdagende omgeving. De leerkracht stimuleert, activeert en begeleidt de kleuters tijdens hun spel en werk. De leerkracht zorgt ervoor dat het aanbod betekenisvol is zodat de betrokkenheid van de kinderen vanzelf vergroot wordt, dit alles vanuit de brede bedoelingen die de leerkracht voor ogen heeft/vooraf bedacht heeft. Tevens volgt de leerkracht de individuele ontwikkeling van ieder kind door observatie, registratie en eventuele toetsing. Op basis van die gegevens, organiseren wij ons onderwijs.

Ontwikkelings- en Leerlijnen Jonge kind in groep 1 en 2  

Op de Driesprong wordt gewerkt met ontwikkelings- en leerlijnen voor de kleuters.  

Een ontwikkelingslijn is de chronologische volgorde waarin een kind zich op een bepaald gebied ontwikkelt. Deze chronologie is gekoppeld aan een gemiddelde leeftijd. Deze ontwikkelings- en leerlijnen komen terug in het onderwijsaanbod dat de kleuters krijgen.  

De ontwikkeling van het individuele kind en de hele groep wordt gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem in Parnassys. Door het in kaart brengen, kan de ontwikkeling over langere tijd en meerdere gebieden gevolgd worden. Op die manier kan de leerkracht aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Tijdens de 15 minuten gesprekken wordt dit met de ouders besproken. 

Najaarsleerlingen 

De kinderen geboren in de maanden oktober, november en december worden najaarsleerlingen genoemd. De najaarsleerlingen zullen op alle ontwikkelingsgebieden nauwkeurig geobserveerd worden, met de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens zullen deze kinderen onderwerp van gesprek worden in het overleg tussen de leerkracht en de Intern Begeleider. Deze groepsbesprekingen vinden 3x per jaar plaats.  

In principe gaan deze leerlingen mee naar groep 2 tenzij dit aantoonbaar niet haalbaar is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het protocol ‘Najaarsleerlingen’. Daartoe is een procedure opgesteld aan de hand waarvan alle basisscholen van het Groene Lint met ouders komen tot het nemen van een besluit. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie van de school.  

Kinderen geboren in januari, februari, maart, april, mei en juni blijven in principe het volgende schooljaar in groep 1. 

De vrijdag voor groep 2 

Op vrijdag biedt de Driesprong de kleuters van groep 2 een programma ter voorbereiding op groep 3.  

Het programma sluit aan bij de ontwikkelings- en leerlijnen van deze kleuters en biedt verrijking en verdieping en indien nodig extra ondersteuning bij een bepaald ontwikkelingsgebied. 

Het aanbod bestaat uit: 

  1. Kringactiviteiten in de vorm van grote en kleine kring specifiek gericht op taal-lees-schrijf-rekenvoorwaarden.  
    Het aanreiken van oplossingsmogelijkheden en visuele ondersteuning in de vorm van materialen uit de klas, digitale middelen, boeken is van belang tijdens de kringactiviteiten. 
  2. Een gevarieerd aanbod van teken/expressieactiviteiten ter bevordering en ontwikkeling van de creativiteit , de kleine motoriek en samenwerking. 
  3. Een prentenboek prestentatie en een spreekbeurt.
    Dit vergroot het plezier en interesse in prentenboeken en onderwerpen, bevordert zelfvertrouwen, de taalontwikkeling, stimuleert de concentratie, vergroot de belevingswereld en eigen interesse,  bevordert de kennis en het begrip van groepsgenootjes en van de wereld om zich heen.

In de kleutergroepen worden dagelijks mogelijkheden geboden voor het ontwikkelen van een juiste werkhouding, werkaanpak, concentratie, zelfstandigheid, probleemoplossend denkvermogen, motorische vaardigheden.  
Het programma daagt de kinderen uit tot communicatie, interactie, samenwerken. 

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl