Missie en Visie

De Driesprong is een katholieke school. Dat betekent dat we ons onderwijs geven vanuit onze katholieke levensovertuiging, daarbij rekening houdend met het gegeven dat ook kinderen met een andere achtergrond onze school bezoeken.

SCHOOLGROOTTE
Op 1 augustus 2017 telde de Driesprong 249 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 2 kleutergroepen, 2 groepen 3, een groep 4, een groep 4-5, een groep 5, een groep 6, een groep 6/7, een groep 7 en een groep 8. 

Onze Missie
De Driesprong is een school die wil staan voor “Degelijk onderwijs”.  
Degelijk onderwijs is onderwijs waarbij wij uit willen gaan van de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Wij willen leerlingen uitdagen om zelf de volgende stap te nemen. Dit doen wij door te streven naar een rijke leeromgeving waarbij wij ons onderwijsaanbod passend, methodisch en waar mogelijk geïntegreerd en/of thematisch aanbieden. Hierdoor werken we aan de totale ontwikkeling van kinderen.  


Wij willen dit doel bereiken door samen verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de kinderen. Tevens heeft de professionele ontwikkeling van de leerkracht een belangrijke rol in onze organisatie. In de toekomst van het onderwijs wordt er veel gevraagd van de leerkracht om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende verschillen tussen leerlingen. Om goed voorbereid de toekomst in te stappen willen wij samen met en van elkaar leren. 


De leerling die in een betekenisvolle omgeving leert om zelf verantwoordelijkheden te nemen, respectvol leert omgaan met leerling en leerkracht en die wordt voorbereid om op zijn of haar niveau de basisschool te verlaten met voldoende bagage om zichzelf met een reëel maatschappijbeeld verder te ontwikkelen. 


De leerkracht die bijdraagt aan deze ontwikkeling door open te staan voor de kinderen en inspeelt op de behoeftes van de kinderen. Leerkrachten zien de mogelijkheden van de specialistische kennis en vaardigheden van collega’s en benutten deze waar mogelijk. De school probeert een klimaat te scheppen waarbij zowel kind, ouder als leerkracht zich welkom, veilig en betrokken voelen. 


Onze Visie
We krijgen steeds meer te maken met grotere verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs en de onderwijsorganisatie worden hierdoor complexer. We willen tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen, maar om dit 'onderwijs op maat' mogelijk te maken zijn aanpassingen in de organisatie gewenst.
Onze schoolorganisatie wordt bij het tot stand komen van dit plan gekenmerkt door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij ondersteunende functies worden ingezet samengevoegd in onze zorgafdeling.


Vanuit onze visie op personeel willen wij de competenties van de leerkrachten zo optimaal mogelijk benutten bij de organisatie van het onderwijs. Dat betekent dat binnen onze school de competenties van de diverse teamleden breed ingezet kunnen worden (voorbeelden zijn in dit verband muzieklessen van elkaar vervangen en creativiteitslessen bij elkaar verzorgen). 

Daarbij hanteren we de volgende stelling:

   “Samen voor allen”


We maken hierbij gebruik van negen belangrijke middelen:

  • Voldoende effectieve (gedifferentieerde) instructie
  • Voldoende geschikte materialen
  • Effectieve wijze van groeperen
  • Collegiale ondersteuning
  • Aansluiting bij de belevingswereld van het kind
  • Een goed leerstofaanbod
  • Een vertrouwde en veilige leeromgeving
  • Effectief ingerichte lokalen en andere ruimtes
  • Voldoende uitdaging
  • Prima ICT voorzieningen
Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl