Extra vrij aanvragen

Verlof Aanvragen:

Reguliere verlofaanvragen lopen over het algemeen via de leerkracht(en) van uw kind met uitzondering van aanvragen voor extra vakantieverlof.

Extra vakantieverlof verloopt altijd via de directeur.

Waneer is er sprake van "extra vakantieverlof"

Soms willen ouders voor hun kind graag één of meer extra verlofdagen. Zeker een laatste schooldag is geliefd, omdat men graag wat eerder op vakantie wil gaan. Toch is het van belang te weten, dat de overheid zeer streng is op de naleving van de leerplichtwet. Extra vakantie kan slechts bij hoge uitzondering verleend worden. De school mag bij zeer dringende, “gewichtige” omstandigheden ontheffing verlenen. Dat zijn omstandigheden die niet van de wil van de ouders afhankelijk zijn, bijvoorbeeld een huwelijk of een jubileum, een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie, toewijzing vakantiehuisje door een sociale instelling (bijv. Astmafonds), of gedwongen verlofopname vanwege het beroep van het gezinshoofd (werkt bijv. op camping of als reisleider). In zulke gevallen dient een aanvrage vooraf en tijdig plaats te vinden. 

Als er meer dan 10 dagen per schooljaar verlof gevraagd wordt, zal altijd goedkeuring nodig zijn van de betrokken leerplichtambtenaar, c.q. van het gemeentebestuur.
Het zal duidelijk zijn dat geen verlof gegeven mag worden aan ouders die de drukte voor willen zijn of een goedkopere vakantie willen boeken.

Het is een misverstand dat een directeur zondermeer 10 dagen verlof mag verlenen. De 10 dagen die in de wet genoemd worden, geven aan dat een directeur bij meerdere verloven van een kind nooit boven die 10 dagen uit mag gaan. Worden het meer dan 10 dagen dan is een directeur niet meer bevoegd zelfstandig verlof te verlenen, maar gaat de verlofverlening altijd in overleg met de leerplichtambtenaar.

In geval van onduidelijkheid en/of twijfel hanteren wij ten aller tijde de wet-en regelgeving zoals terug te vinden op de site van het ministerie.
 
Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is, is dit ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht de overheid hiervan in kennis te stellen. Dat kán leiden tot het opmaken van een proces-verbaal, waaraan een flinke boete verbonden is.

Het kan voorkomen dat uw kind naar de dokter of de tandarts moet. Probeer deze afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen, zodat uw kind (in zijn eigen belang) zo min mogelijk van school mist.
Iedereen is wel eens ziek en dat kan ook uw kind overkomen. In dat geval krijgen wij hierover graag bericht via de absentiemelder in de app van de school, bij voorkeur voor schooltijd.

Gaat u tijdelijk naar het buitenland en laat u uw kind daar naar school gaan , dan moet u aan de leerplichtambtenaar vrijstelling van de Nederlandse leerplichtwet vragen.

Indien u gebruik wenst te maken van extra vakantieverlof of een vrijstelling van school kunt u hieronder de aanmeldformulieren downloaden. LET OP!: vul de formulieren, tijdig en volledig in. Pas wanneer de directeur toestemming verleent is er sprake van toegekend verlof.

verlofaanvraag

vrijstellingsaanvraag

vakantieverklaring werkgever

 

Terug

Wolfsdonk 6

4861 BB Chaam

0161-491693

info.driesprong@nullhetgroenelint.nl